Shopping Cart

Τηλεφωνικές Παραγγελίες: 231 231 3520

Δωρεάν Μεταφορικά άνω των 39€ έως 2kg

ΣΗΜΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ''VITAL STORE Μονοπρόσωπη Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία'' ΚΑΙ ΤΟΝ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ ''VITAL STORE ΜΟΝ.Ι.Κ.Ε.''

Προς τον σκοπό της καταγραφής βασικών στοιχείων της πολιτικής ασφαλείας της Μονοπρόσωπης Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας µε την επωνυµία «VITAL STORE Μονοπρόσωπη Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία» και το διακριτικό τίτλο «VITAL STORE ΜΟΝ.Ι.Κ.Ε.» που ήδη εν τοις πράγμασι εφαρμόζονται και ισχύουν, οι εδώ υπογράφοντες κωδικοποιούν και επιβεβαιώνουν αυτά ως ακολούθως:
 1. Θεμελιώδη αρχή της πολιτικής ασφαλείας αποτελεί η εφαρμογή των μέσων, μέτρων και διαδικασιών εκείνων που δεν δυσχεραίνουν αδικαιολόγητα την άσκηση των δραστηριοτήτων της ατομικής επιχείρησης και την εργασία των υπαλλήλων και συνεργατών της, αλλά διασφαλίζουν ταυτόχρονα την πλήρη εκπλήρωση όλων των νόμιμων και συμβατικών υποχρεώσεων αμφοτέρων, καθώς και την αποτροπή της οποιασδήποτε βλάβης εις βάρος των εννόμων συμφερόντων της ατομικής επιχείρησης, των υπαλλήλων, συνεργατών, προστηθέντων και βοηθών εκπλήρωσης αυτής, των πελατών και αντισυμβαλλομένων της, καθώς και κάθε τρίτου του οποίου η Εταρεία οφείλει να διασφαλίζει τα δικαιώματα, αξιώσεις και συμφέροντα σε εκτέλεση νόμου ή σύμβασης.
 2. Η ανωτέρω Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία εφαρμόζει σύστημα επιλεκτικής και εξουσιοδοτημένης πρόσβασης σε καθορισμένους ευαίσθητους φυσικούς και άυλους χώρους, εγκαταστάσεις, πράγματα, περιβάλλοντα, βάσεις ή αρχεία δεδομένων, έγγραφα, πληροφορίες κλπ ιδιοκτησίας, χρήσης και ευθύνης της εταιρίας, σύμφωνα με τις αρχές της αναγκαιότητας και αναλογικότητας. Εφόσον πρόκειται για τέτοιο ευαίσθητο χώρο, εγκατάσταση, πράγμα, περιβάλλον, βάση ή αρχείο δεδομένων, έγγραφο, πληροφορία κλπ, ο κάθε υπάλληλος, συνεργάτης, προστηθείς και βοηθός εκπλήρωσης της Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας με την ανωτέρω επωνυμία , δύναται να έχει πρόσβαση σε αυτό μόνο όταν και εφόσον αυτό είναι απαραίτητο για την εκτέλεση της εργασίας, έργου ή υπηρεσίας του και μόνο στο βαθμό που αυτό είναι απαραίτητο.
 3. Η πρόσβαση αυτή προϋποθέτει σε κάθε περίπτωση τη νόμιμη εξουσιοδότηση της Εταρείας προς τούτο, η οποία αποδεικνύεται είτε από την παρούσα πολιτική ασφαλείας ή την οποιαδήποτε τυχόν μελλοντική αναθεώρηση, τροποποίηση, προσθήκη ή συμπλήρωσή της, είτε από τη ρητή παροχή συγκεκριμένης εξουσιοδότησης πρόσβασης από την Εταιρεία, νομίμως εκπροσωπούμενη, σε συγκεκριμένο χώρο, προς συγκεκριμένο πρόσωπο, για συγκεκριμένη αιτία και για συγκεκριμένο χρόνο. Ρητά συμφωνείται ότι αποτελεί τέτοια παροχή εξουσιοδοτημένης πρόσβασης και η τυχόν χορήγηση από την Εταιρεία, νομίμως εκπροσωπούμενη, κάθε μέσου, πράγματος, υλικού ή άυλου φορέα, εργαλείου, λογισμικού κλπ, η χρήση του οποίου κατά τον προορισμό του άνευ ετέρου συνεπάγεται τη δυνατότητα πρόσβασης καθεαυτή, εφόσον η χορήγηση αυτή έχει γίνει προς τον σκοπό της παροχής πρόσβασης και όχι για οποιαδήποτε άλλη αιτία (πχ φύλαξης, αποθήκευσης κοκ). Εφόσον η παροχή της πρόσβασης αυτής δεν έχει γίνει για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, ισχύει αυτή αορίστως μέχρι την τυχόν ανάκληση αυτής ή μέχρι τη λήξη, λύση ή διακοπή της σχέσης με την Εταιρεία, η οποία καθιστά αναγκαία την παροχή της πρόσβασης αυτής.
 4. Όπου δεν προκύπτει ως άνω η παροχή ρητής εξουσιοδοτημένης πρόσβασης, τεκμαίρεται ότι αυτή δεν υπάρχει, κάθε δε τυχόν πρόσβαση χωρίς την ύπαρξη τέτοιας εξουσιοδότησης θα γίνεται κατά παράβαση της παρούσας ή της εκάστοτε πολιτικής ασφαλείας.
 5. Εξαίρεση από τις άνω γενικές αρχές και κανόνες νοείται αποκλειστικά και μόνο στις περιπτώσεις ανώτερης βίας ή επείγουσας ανάγκης ή/και σοβαρού κινδύνου σε βάρος των δικαιωμάτων, συμφερόντων ή εννόμων αγαθών παντός προσώπου, που δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν ή να αποτραπούν παρά μόνο με την πρόσβαση μη εξουσιοδοτημένου προσώπου σε οποιονδήποτε ευαίσθητο χώρο, σημείο κλπ, σύμφωνα με τις αρχές της καλής πίστης και των χρηστών και συναλλακτικών ηθών.
 6. Σήμερα και μέχρι την τυχόν νεότερη έγγραφη τροποποίηση, ανάκληση ή συμπλήρωση της παρούσας, ισχύουν τα κάτωθι αναφερόμενα δικαιώματα εξουσιοδοτημένης πρόσβασης των υπαλλήλων της εταιρείας:

ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΧΕΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

ΟΝΟΜΑ ΕΠΩΝΥΜΟ ΙΔΙΟΤΗΤΑ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΧΑΤΖΗΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΓΙΟΥΡΕΛΗ ΑΙΣΘΗΤΙΚΟΣ/ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ
ΣΤΕΛΛΑ ΧΗΝΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΑ ΜΑΥΡΙΔΟΥ ΑΙΣΘΗΤΙΚΟΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΚΕΜΕΝΤΣΕΤΖΙΔΟΥ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΣ
  1. Η Μονοπρόσωπη Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία µε την επωνυμία «VITAL STORE Μονοπρόσωπη Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία» δύναται να χρησιμοποιεί για την υλοποίηση της παρούσας κωδικούς ασφαλείας ή κάθε άλλο πρόσφορο μέσο, μέτρο ή διαδικασία (π.χ. κλειδιά, κάρτες πρόσβασης, άυλα «κλειδιά» πρόσβασης ή αποκρυπτογράφησης κοκ), ενδέχεται δε να προβεί μελλοντικά στη χρήση αντίστοιχων νέων ή πρόσθετων ή διάφορων μέτρων, μέσων και διαδικασιών στα ίδια ή και σε περισσότερα τέτοια ευαίσθητα σημεία ή/και μέσα της εκμετάλλευσής της για κάθε νόμιμη αιτία, εφόσον αυτό κριθεί αναγκαίο.
  2. Τα σχετικά χορηγούμενα από την ανωτέρω εταρεία μέσα υλοποίησης της παρούσας, υλικά ή άυλα, αποτελούν ιδιοκτησία της «VITAL STORE Μονοπρόσωπης Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας», η οποία τα χορηγεί μόνο προς χρήση και αποκλειστικά και μόνο για την εκτέλεση των καθηκόντων των υπαλλήλων και συνεργατών της και για όσο χρόνο διαρκεί αυτή. Οι υπάλληλοι και συνεργάτες της Εταιείας οφείλουν να διασφαλίζουν την προστασία του εξοπλισμού και των πάσης φύσεως μέσων υλοποίησης της παρούσας που χορηγείται από την Εταρεία, από κάθε κακή χρήση και μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση.
  3. Ο κάθε κωδικός ασφαλείας ή το οποιοδήποτε αντίστοιχο μέτρο ή μέσο, όπου το οποιοδήποτε τέτοιο χρησιμοποιείται, χρησιμοποιείται αποκλειστικά από το πρόσωπο ή τα πρόσωπα στα οποία έχει ρητά χορηγηθεί, κατ’ αποκλεισμό κάθε άλλου προσώπου.
  4. Οι κωδικοί ασφαλείας δεν καταγράφονται και δεν πρέπει να καταγράφονται, αλλά να απομνημονεύονται.
  5. Οι κωδικοί ασφαλείας δέον να αλλάζουν περιοδικά, αλλά όχι σε λιγότερο χρονικό διάστημα από ένα μήνα, καθώς έτσι ενισχύεται η χρήση εύκολων κωδικών ή η καταγραφή τους.
  6. Οι κωδικοί ασφαλείας, καθώς και κάθε άλλο πρόσφορο μέσο, μέτρο ή διαδικασία (π.χ. κλειδιά, κάρτες πρόσβασης κοκ) οφείλουν να μην αποκαλύπτονται και να μην είναι καθ’ οιονδήποτε τρόπο διαθέσιμοι σε τρίτα πρόσωπα, πρέπει να λαμβάνεται δε η δέουσα επιμέλεια για την αποτροπή της απώλειάς τους, η οποία συνιστά σοβαρή παραβίαση της παρούσας πολιτικής ασφαλείας.
  7. Ρητά προβλέπεται σε κάθε περίπτωση η μονομερής δυνατότητα της εταιρίας, ως διαχειριστή του συστήματος ασφαλείας και κατ’ απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, να παρακάμπτει και να ορίζει νέους κωδικούς ασφαλείας ή νέα μέτρα/μέσα/διαδικασίες ασφαλείας, σε αντικατάσταση ή τροποποίηση των υφιστάμενων, εφόσον αυτό επιβάλλεται για την καλή τήρηση της παρούσας ενόψει των σκοπών που αυτή εξυπηρετεί ή για την προστασία σύμφωνα με το νόμο των δικαιολογημένων συμφερόντων και δικαιωμάτων της εταρείας ή τρίτων προσώπων.
  8. Η λήξη ή λύση με οποιονδήποτε τρόπο της σύμβασης ή σχέσης με την εταιρία προσώπου στο οποίο έχουν χορηγηθεί τα οποιαδήποτε μέσα, υλικά ή άυλα, για την υλοποίηση της παρούσας, συνεπάγεται την άμεση υποχρέωση απόδοσής τους στην ανωτέρω εταρεία, ευθυνόμενου κάθε προσώπου επί μη απόδοσής τους, ως επί άνευ δικαιώματος παρακράτησης και άρνησης απόδοσης αλλότριου πράγματος. Οι υπάλληλοι και συνεργάτες της Εταρείας με την επωνυμία «VITAL STORE Μονοπρόσωπη Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία» οφείλουν να χρησιμοποιούν τον εξοπλισμό αυτό μόνο για τις ανάγκες της παρούσας και μόνο στον τόπο και κατά το χρόνο της παροχής εργασίας τους στην ανωτέρω εταρεία
  9. Πολιτική ασφαλείας για χρήστες Η/Υ, Η.Υ, πλοηγητές, περιορισμός πρόσβασης σε site ή μέσα κοινωνικής δικτύωσης, μη χρήση τερματικών που δεν ανήκουν σε εταιρία, μη δυνατότητα χρήσης usb, περιορισμένη δυνατότητα εξαγωγής, αντιγραφής, επεξεργασίας κλπ, προβλέψεις για καταστροφή αρχείων, ειδική πολιτική κρυπτογράφησης παρόχου
  10. Η εταρεία δύναται εξάλλου να πραγματοποιεί περιοδικούς ελέγχους της πολιτικής ασφαλείας της, της εφαρμογής της και των περιπτώσεων παραβίασής της, καθώς και να αναθεωρεί την πολιτική ασφαλείας της με βάση τα αποτελέσματα των ελέγχων της. Η αναθεώρηση της πολιτικής ασφαλείας δύναται να αφορά κάθε μέτρο, μέσο, διαδικασία ή ενέργεια που εν γένει αφορά στην πολιτική ασφαλείας της. Δύναται ομοίως η εταρεία να ορίζει μονομερώς και οι συνεργάτες της να εφαρμόζουν, κάθε ειδικότερο μέτρο που κρίνεται αναγκαίο για την υλοποίηση της εκάστοτε πολιτικής ασφαλείας και το οποίο συνιστά πληρέστερη εφαρμογή της πολιτικής αυτής, λαμβανομένων υπόψη των σκοπών που αυτή εξυπηρετεί και τον προβλέψεων νόμου ή σύμβασης.
  11. Οι εδώ υπογράφοντες εργαζόμενοι της εταρείας δηλώνουν προσθέτως ότι έχουν ήδη ενημερωθεί και εκ νέου δια της παρούσας ενημερώνονται αναφορικά με την επεξεργασία των δεδομένων τους από την εταιρία, ως ακολούθως: Η Μονοπρόσωπη Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταρεία με την επωνυμία: «VITAL STORE Μονοπρόσωπη Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία» και τον διακριτικό τίτλο: «VITAL STORE ΜΟΝ.Ι.Κ.Ε.» συλλέγει και επεξεργάζεται δεδομένα των εργαζομένων της για καθορισμένους, ρητούς και νόμιμους σκοπούς και τα δεδομένα αυτά δεν υποβάλλονται σε περαιτέρω επεξεργασία κατά τρόπο ασύμβατο προς τους σκοπούς αυτούς. Η ατομική επιχείρηση εφαρμόζει τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την προστασία και ασφαλή επεξεργασία των δεδομένων αυτών κατά τρόπο που εγγυάται την ενδεδειγμένη ασφάλεια τους και την προστασία τους από μη εξουσιοδοτημένη ή παράνομη επεξεργασία και τυχαία απώλεια, καταστροφή ή φθορά, ενώ φροντίζει τα δεδομένα αυτά να είναι κατάλληλα, συναφή και να περιορίζονται στα αναγκαία για τους σκοπούς για τους οποίους υποβάλλονται σε επεξεργασία.Τα δεδομένα των εργαζομένων υποβάλλονται σε σύννομη και θεμιτή επεξεργασία με διαφανή τρόπο, αποθηκεύονται με ασφαλή τρόπο και χρησιμοποιούνται μόνο για τους αναφερόμενους στο παρόν  σκοπούς επεξεργασίας. Η εταρεια καταβάλλει κάθε προσπάθεια ώστε τα δεδομένα των πελατών της να είναι ακριβή και, όταν είναι αναγκαίο, να επικαιροποιούνται, λαμβάνοντας όλα τα εύλογα μέτρα για την άμεση διαγραφή ή διόρθωση προσωπικών δεδομένων τα οποία είναι ανακριβή, σε σχέση με τους σκοπούς της επεξεργασίας. Η επεξεργασία των δεδομένων των εργαζομένων από την εταρεία γίνεται αποκλειστικά για τους σκοπούς της ταυτοποίησης των εργαζομένων, της έγκυρης και νόμιμης σύναψης των σχετικών συμβάσεων εργασίας, της σύννομης εκτέλεσης των συμβάσεων εργασίας κατά τις διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας, της εκπλήρωσης των εκατέρωθεν νομίμων και συμβατικών υποχρεώσεων κατά την εργατική, κοινωνικοασφαλιστική, φορολογική και εν γένει ισχύουσα νομοθεσία, τη νόμιμη καταβολή των πάσης φύσεως αποδοχών και την ενάσκηση κάθε προβλεπόμενου δικαιώματος των εργαζομένων, καθώς και την προστασία των εννόμων συμφερόντων της ανωτέρω εταιρείας και των εργαζομένων της.Η Μονοπρόσωπη Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταρεία με την επωνυμία: «VITAL STORE Μονοπρόσωπη Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία» δεσμεύεται για την επεξεργασία των ελάχιστων αναγκαίων δεδομένων, στο πλαίσιο της εξυπηρέτησης μόνο των νομίμων σκοπών επεξεργασίας. Η Μονοπρόσωπη Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταρεία με την επωνυμία: «VITAL STORE Μονοπρόσωπη Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία» δεν κοινοποιεί και δεν διαβιβάζει σε τρίτους τα δεδομένα αυτά, παρά μόνο στις περιπτώσεις που αυτό συνιστά ενάσκηση νομίμου δικαιώματός της ή γίνεται με τη ρητή προηγούμενη συγκατάθεση των εργαζομένων. Η Μονοπρόσωπη Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταρεία με την επωνυμία: «VITAL STORE Μονοπρόσωπη Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία» προβαίνει την επεξεργασία αυτή μόνο για το χρονικό διάστημα που αυτό είναι απαραίτητο σύμφωνα με τους σκοπούς που εξυπηρετούνται. Ρητά σημειώνεται ότι η ανωτέρω εταιρεία διατηρεί στις εν γένει εγκαταστάσεις της σύστημα βιντεοεπιτήρησης (επεξεργασία αποκλειστικά δεδομένων εικόνας), σύμφωνα με τις προβλέψεις και τους όρους της οικείας νομοθεσίας. Το χρονικό διάστημα τήρησης των σχετικών δεδομένων εικόνας είναι δεκαπέντε (15) ημέρες, μετά την παρέλευση του οποίου δεν τηρούνται πλέον τα δεδομένα αυτά. Ο σκοπός της τήρησης του άνω συστήματος είναι αποκλειστικά η ασφάλεια των εμπορευμάτων, εγκαταστάσεων και προσωπικού της εταρείας, πλην όμως εξ αφορμής της ύπαρξης του συστήματος αυτού δύναται να γίνεται, περιστασιακή και περιορισμένη ως άνω, επεξεργασία δεδομένων εικόνας των εργαζομένων. Οι κάτωθι υπογράφοντες εργαζόμενοι, από και δια της υπογραφής τους κατωτέρω στην παρούσα, συγκατατίθενται ρητά και ανεπιφύλακτα στην επεξεργασία των προπεριγραφόμενων δεδομένων τους, συμπεριλαμβανομένων και των δεδομένων εικόνας τους που τυχόν συλλέγονται και προσωρινά τηρούνται (για χρονικό διάστημα μόνο 15 ημερών) εξ αφορμής του συστήματος βιντεοεπιτήρησης, έχοντας πλήρως ενημερωθεί ως προς τα γενικά δικαιώματα τους που απορρέουν από τον Γενικό Κανονισμό Προσωπικών Δεδομένων  (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016, και συγκεκριμένα ότι αναφορικά με την επεξεργασία των εν γένει δεδομένων τους έχουν τα δικαιώματα, σύμφωνα με το νόμο, ενημέρωσης για τα δεδομένα τους, διόρθωσης και επικαιροποίησης των δεδομένων τους, διαγραφής τους («δικαίωμα στη λήθη»), περιορισμού της επεξεργασίας των δεδομένων τους, φορητότητας των δεδομένων τους και εναντίωσης τους στην αυτοματοποιημένη ατομική λήψη αποφάσεων, με την επιφύλαξη της ατομικής επιχείρησης για τη μη ικανοποίηση, μερική ή ολική, των σχετικών αξιώσεων, βάσει του δικαίου της Ένωσης ή του εφαρμοστέου δικαίου κράτους μέλους της ΕΕ.
  1. Ρητά συμφωνείται περαιτέρω μεταξύ των μερών ότι αναγκαίο συμπλήρωμα της εκάστοτε πολιτικής ασφαλείας της Μονοπρόσωπης Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταρείας με την επωνυμία: «VITAL STORE Μονοπρόσωπη Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία» αποτελεί η τήρηση της υποχρέωσης πίστης και δη εχεμύθειας έναντι της ανωτέρω εταιρείας, υπό την έννοια ότι οι εργαζόμενοι αυτής υποχρεούνται να μην αποκαλύπτουν καθ’ οιονδήποτε τρόπο σε οποιονδήποτε τρίτο και να μην κάνουν καμία άλλη χρήση, παρά μόνο την απολύτως αναγκαία χρήση στο πλαίσιο της εργασίας τους και μόνο για τις ανάγκες εκτέλεσης της εργασίας τους, οποιασδήποτε πληροφορίας, γεγονότος, στοιχείου ή δεδομένου που σχετίζεται με την εταρεία, τις εργασίες, τις επιχειρηματικές, διοικητικές ή οικονομικές μεθόδους και πρακτικές της, τα περιουσιακά και οικονομικά της στοιχεία, τα δικαιώματα ευρεσιτεχνίας και τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας της, την οργανωτική δομή και λειτουργία της, τις σχετικές μελέτες που εκπονούνται από την εταρεία ή κατ’ εντολή της εταρείας, τις επενδυτικές της ενέργειες, την έρευνα και ανάπτυξη της εταρείας, τις προθέσεις, επιχειρηματικά σχέδια, πολιτικές, πρακτικές, υποθέσεις και εν γένει συναλλαγές της εταρείας, το πελατολόγιο της εταρείας, όπως επίσης και κάθε στοιχείου που αφορά εν γένει στην εταρεία, δεν έχει δημοσιοποιηθεί από την ίδια την εταρεία και συνιστά καθ’ οιονδήποτε τρόπο επιχειρηματικό ή εμπορικό απόρρητο ή τεχνογνωσία ή εμπιστευτική πληροφορία που αφορά στην επιχειρηματική της δραστηριότητα και την οικονομική πορεία της ή στους πελάτες, προμηθευτές και αντισυμβαλλόμενούς της και τις συμβάσεις που συνάπτονται ή τις σχέσεις που αναπτύσσονται με αυτούς. Όμοια υποχρέωση ισχύει και για κάθε άλλη συγγενική ή μητρική ή θυγατρική ή κοινών ή εν μέρει κοινών συμφερόντων εταιρία. Οι εργαζόμενοι οφείλουν να καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για να εμποδίζουν την περιέλευση κάθε τέτοιου στοιχείου ή πληροφορίας σε τρίτους. Οφείλουν αυτοί επίσης να ανακοινώνουν αμέσως στην εταρεία κάθε περιστατικό ή πληροφορία που έχει περιέλθει σε γνώση τους, από το οποίο προκύπτει αποκάλυψη σε τρίτους του οποιουδήποτε τέτοιου στοιχείου ή εύλογη πιθανότητα τέτοιας αποκάλυψης, ώστε να αποτραπεί, αρθεί, παραλειφθεί ή περιοριστεί κάθε δυσμενής συνέπεια σε βάρος της εταρείας και να αποκατασταθεί η οποιαδήποτε ζημία προκληθεί σε αυτή σχετικά. Τέλος, οφείλουν και συμφωνούν να μην κάνουν χρήση των ανωτέρω στοιχείων, των οποίων έλαβαν γνώση στα πλαίσια της συνεργασίας τους με την εταρεία, στην περίπτωση που τυχόν εργασθούν μετά τη λήξη ή λύση της σύμβασής τους με την ανωτέρω εταιρεία, με ανταγωνιστική εταιρεία, για οιονδήποτε λόγο και ιδίως με σκοπό να ανταγωνισθούν αθέμιτα ή να προκαλέσουν παράνομη ζημία σε βάρος της .
  2. Η παρούσα ισχύει συμφώνως προς τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα που ισχύουν δυνάμει των σχετικών συμβάσεων εργασίας και των οποιωνδήποτε άλλων νομίμων συμβάσεων ή συμφωνιών μεταξύ της Μονοπρόσωπης Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας µε την επωνυµία «VITAL STORE Μονοπρόσωπη Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία» και το διακριτικό τίτλο «VITAL STORE ΜΟΝ.Ι.Κ.Ε.» και παντός άλλου προσώπου, τις οποίες δεν τροποποιεί, ούτε καθ’ οιονδήποτε τρόπο μεταβάλλει.
  3. Κάθε παράβαση της παρούσας χωρίς υπαιτιότητα της ανωτέρω εταιρείας συνεπάγεται τις εκ του νόμου συνέπειες επί παράβασης ουσιώδους υποχρέωσης από σύμβαση εργασίας, έργου ή υπηρεσιών, επιφυλασσόμενης της  κάθε νομίμου δικαιώματος και αξίωσης της για την άρση και παράλειψη κάθε τέτοιας παράβασης ή προσβολής, τη λήψη παντός αναγκαίου ασφαλιστικού ή προσωρινού μέτρου προστασίας, την πλήρη αποκατάσταση κάθε ζημίας που θα προκληθεί σε αυτή σχετικά και την αναζήτηση από αυτή τυχόν άλλων ευθυνών, πχ ποινικών κοκ, ενώπιον παντός αρμοδίου δικαστηρίου, υπηρεσίας και αρχής Οι κάτωθι υπογράφοντες, η μεν Μονοπρόσωπη Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία µε την επωνυµία «VITAL STORE Μονοπρόσωπη Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία» και το διακριτικό τίτλο «VITAL STORE ΜΟΝ.Ι.Κ.Ε.» διά του μοναδικού της εταιρου και διαχειριστή της Στέφανου Χατζηαποστόλου του Χαράλαμπου και της Σουλτάνας, οι δε εργαζόμενοι της ανωτέρω εταιρείας σήμερα, όπως κάτωθι κάθε ένας έκαστος ονομαστικά αναφέρεται, αναγνωρίζουν την παρούσα, δεσμεύονται δε ανεπιφύλακτα να τηρούν αυτή, η οποία τυγχάνει της ρητής συμφωνίας, συναίνεσης και αποδοχής τους, ρητά και ανεπιφύλακτα συγκατατιθέμενοι στην επεξεργασία των δεδομένων τους στο πλαίσιο και για τις ανάγκες της παρούσας, ως άνω.
  Δωρεάν Μεταφορικά

  Για άνω των 39 ευρώ έως 2kg

  Live Συνομιλία

  Επικοινωνήστε μαζί μας για ότι χρειάζεστε ζωντανά

  Εγγραφή στο Newsletter

  Ενημερωθείτε για προσφορές και νέα προϊόντα

  100% Ασφαλείς Πληρωμές

  Τραπεζική κατάθεση | Χρεωστικές - Πιστωτικές Κάρτες | Paypal